Bài tập hình học không gian lớp 11 hay

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
Dưới đây mình xin giới thiệu tuyển tập bài tập hình học không gian hay giành cho các bạn học sinh lớp 11. Các bạn có thể tài về tham khảo

Bài 1: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là một tam giác vuông tại A, AC = b , .Đường chéo BC’ của mặt bên BB’C’C tạo với mp(AA’C’C) một góc .
1/Tính độ dài đoạn AC’
2/Tính V khối lăng trụ.
Bài 2: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là một tam giác đều cạnh a và điểm A’ cách đều các điểm A,B,C.Cạnh bên AA’ tạo với mp đáy một góc .
1/Tính V khối lăng trụ.
2/C/m mặt bên BCC’B’ là một hình chữ nhật.
3/Tính hình lăng trụ.
Bài 3: Tính V khối tứ diện đều cạnh a.
Bài 4: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD.
1/Biết AB =a và góc giữa mặt bên và đáy bằng ,tính V khối chóp.
2/Biết trung đoạn bằng d và góc giữa cạnh bên và đáy bằng .
Tính V khối chóp.
Bài 5:Cho hình chóp tam giác đều S.ABC.
1/Biết AB=a và SA=l ,tính V khối chóp.
2/Biết SA=l và góc giữa mặt bên và đáy bằng ,tính V khối chóp.
Bài 6: Hình chóp cụt tam giác đều có cạnh đáy lớn 2a, đáy nhỏ là a, góc giữa đường
cao với mặt bên là .Tính V khối chóp cụt .
Bài 7: Một hình trụ có bán kính đáy R và có thiết diện qua trục là một hình vuông.
1/Tính của hình trụ .
2/Tính V khối trụ tương ứng.
3/Tính V khối lăng trụ tứ giác đều nội tiếp trong khối trụ đã cho .
Bài 8: Một hình trụ có bán kính đáy R và đường cao .A và B là 2 điểm trên 2
đường tròn đáy sao cho góc hợp bởi AB và trục của hình trụ là .
1/Tính của hình trụ .
2/Tính V khối trụ tương ứng.
Bài 9: Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc
vuông bằng a .
1/Tính của hình nón.
2/Tính V khối nón tương ứng.
Bài 10: Cho một tứ diện đều có cạnh là a .
1/Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện.
2/Tính S mặt cầu.
3/Tính V khối cầu tương ứng.
Bài 11: Cho một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy là a ,cạnh bên hợp với mặt đáy
một góc .
1/Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
2/Tính S mặt cầu
3/Tính V khối cầu tương ứng.
Bài 12: Cho hình nón có đường cao SO=h và bán kính đáy R. Gọi M là điểm trên
đoạn OS, đặt OM = x (0<x<h).
1/Tính S thiết diện vuông góc với trục tại M.
2/ Tính V của khối nón đỉnh O và đáy theo R ,h và x.
Xác định x sao cho V đạt giá trị lớn nhất?
Bài 13: Hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy a, góc giữa mặt bên và đáy là
.
1/Tính bán kính các mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếp hình chóp .
2/ Tính giá trị của để các mặt cầu này có tâm trùng nhau.
Bài 14: Một hình nón đỉnh S có chiều cao SH = h và đường sinh l bằng đường kính đáy.Một hình cầu có tâm là trung điểm O của đường cao SH và tiếp xúc vớ đáy hình nón .
1/Xác định giao tuyến của mặt nón và mặt cầu.
2/Tính của phần mặt nón nằm trong mặt cầu .
3/Tính S mặt cầu và so sánh với của mặt nón.
Bài 15: Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ cạnh đáy a,góc giữa đường thẳng AB’ và mp(BB’CC’) bằng .Tính của hình lăng trụ.
Bài 16: Cho lăng trụ xiên ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a.Hình chiếu của A’ xuống (ABC) trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .Cho .
1/C/m BCC’B’ là hình chữ nhật .
2/Tính của hình lăng trụ.
Bài 17: Một hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và góc .
1/Tính của hình chóp.
2/C/m rằng đường cao của hình chóp bằng :
3/ Gọi O là giao điểm các đường chéo của đáy ABCD .Xác định góc để mặt cầu tâm O đi qua 5 điểm S,A,B,C,D.
Bài 18: Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a ,các cạnh bên tạo với đáy một góc .Tính V khối chóp đó.
Bài 19: Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác cân ,AB=AC=5a ,BC =6a ,và các mặt bên tạo với đáy một góc .Tính V khối chóp đó.
Bài 20: Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác vuông ở B.Cạnh SA vuông góc với đáy.Từ A kẻ các đoạn thẳng .Biết AB=a, BC=b,SA=c.
1/Tính V khối chóp S.ADE.
2/Tính khoảng cách từ E đến mp(SAB) .

Còn nhiều bài tập nữa. Các bạn có thể tải về từ link dưới đây
Link download:
 
Top