Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC

today

adminQuản trị viên
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC

Câu 1.
Căn cứ vào sơ đồ sau của một hệ sinh thái:
Sinh vật nào có sinh khối lớn nhất?
A. Sinh vật ăn tạp. B. Sinh vật ăn cỏ.
C. Sinh vật phân hủy. D. Sinh vật sản xuất.
Câu 2.
Thứ tự các phân tử tham gia vào quá trình sinh tổng hợp prôtêin như thế
nào?
A. mARN tARN ADN Polypeptit.
B. ADN mARN Polypeptit tARN.
C. tARN Polypeptit ADN mARN.
D. ADN mARN tARN Polypeptit.
Câu 3.
Các enzym nào tham gia vào việc sửa chữa các tiền đột biến?
A. Reparaza, Ligaza. B. ADN-Polymeraza, Ligaza.
C. Ligaza, Prôlêaza. D. ADN-Polymeraza.
Câu 4.
Đột biến nào có thể mất đi trong quá trình sinh sản sinh dưỡng?
A. Đột biến tiền phôi. B. Đột biến sôma trội.

Link download:
 
Top