Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Người thuộc nhóm ESFJ phù hợp với những công việc gì?

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
ESFJ - THE CAREGIVERS - NGƯỜI CHĂM SÓC
Những người thuộc nhóm ESFJ có lỗi sống chủ đạo là cảm xúc hướng ngoại, tức là họ cảm nhận thể giới qua cảm xúc của mình và những điều đỏ được thể giới quan của họ phản ánh như thể nào. Ngoài ra ESFJ còn có một lỗi sống thứ hai thiên về giác quan hướng nội, nghĩa là họ cảm nhận mọi việc qua năm giác quan của mình một cách cụ thẻ và rõ ràng.

Các ESF1 thường có một số nét đặc trưng sau:

- Có tô chức.

- Trung thành.

- Đáng tin cậy.

- Thích sáng tạo trật tự, cầu trúc và thời khóa biểu.

- Thích gây ảnh hưởng với những người khác.

- Âm áp và đễ cảm thông.

- Có xu hướng ưu tiên nhu cầu của người khác.

- Rất thạo việc chăm sóc người khác.

- Rất hợp tác, là một thành viên tốt khi làm việc nhóm.

- Thực tế.

- Để cao cuộc sống an toàn và thanh bình.

- Thích sự đang dạng, làm tốt những công việc thường.

- Cần sự chấn nhận của người khác.

- Cảm thấy hài lòng khi cho đi.

- Sống thực tế — không thích những gì thuộc về tương lai.

ESFJ thường có hai đặc điểm chính có thể giúp họ tìm ra hướng đi đúng cho mình: 1) họ cực kì có tô chức và thích sáng tạo sự trật tự, và 2) họ cảm thấy hài lòng khi cho đi và giúp đỡ người khác. Vì vậy, họ sẽ làm tốt những công việc liên quan đến sáng tạo hoặc duy trì sự trật tự và cấu trúc, và họ sẽ cảm thầy thoải mái nhất khi làm những công việc phục vụ mọi người.

Danh sách nghề nghiệp dưới đây được tạo ra dựa trên những cám nhận vẻ nghề nghiệp mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ thích hợp cho một ESFJ. Mục đích của nó là cho bạn một sự tham khảo chứ không phải là một bản danh sách chỉ tiết. Không có bất cứ một cam kết nào chứng tỏ rằng những sự nghiệp dưới đây sẽ phù hợp với bạn, bên cạnh đó cũng có thể sự nghiệp thích hợp nhất đối với bạn cũng nằm trong danh sách này.

Những gợi ý nghệ nghiệp phù hợp với ESFJ:

- Kinh doanh hộ gia đình

- Lãnh đạo

- Trưởng phòng

- Cổ vắn/ Công tác xã hội

- Kế toán

- Trợ lí giám đốc

Bài viết liên quan: Phân tích tính cách - lựa chọn nghề nghiệp bằng phương pháp MBTI
 
Top