Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

SỐ KIỂU GEN TRONG DI TRUYỀN LIÊN KẾT

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
CÔNG THỨC TỔNG QUÁT TÍNH SỐ KIỂU GEN TỐI ĐA TRONG TRƯỜNG HỢP CÁC GEN LIÊN KẾT
I. BÀI TOÁN TỔNG QUÁT:
Cho gen I có n alen, gen II có m alen. Hai gen trên cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Xác định số KG tối đa trong quần thể đối với 2lôcus trên.

II.CÔNG THỨC TỔNG QUÁT:

1. Đối với NST thường:

* Gen I:
- Tổng số KG = n/2(n+1)
- Số KG đồng hợp = n
- Số KG dị hợp = n/2(n-1)

* Gen II:
- Tổng số KG = m/2(m+1)
- Số KG đồng hợp = m
- Số KG dị hợp = m/2(m-1)
Do đó số KG tối đa trong quần thể = [n/2(n+1)] [m/2(m+1)] + [n/2(n-1)] [m/2(m-1)]
= mn/2(mn + 1)

2. Đối với NST giới tính (trường hợp các gen nằm trên X ở đoạn không tương đồng với Y)

a/ Trên XX ( giới đồng giao) : giống như NST thường nên:
Số KG = mn/2(mn + 1)
b/ Trên XY (giới dị giao) : Do trên Y không có alen tương ứng nên:
Số KG = mn
Do đó số KG tối đa trong quần thể = mn/2(mn + 1)+ mn

LƯU Ý:

1/ Nếu đặt m.n = N

ta sẽ thấy công thức TQ trên giống trường hợp với 1 gen gồm N alen:
- Trên NST thường: tổng số kiểu gen = N/2(N + 1)
- Trên NSTGT : tổng số kiểu gen = N/2(N + 1)+ N

2/ Mở rộng: công thức TQ trên vẫn đúng trong trường hợp nhiều gen với nhiều alen

- Trên NST thường: tổng số kiểu gen = N/2(N + 1)
- Trên NSTGT : tổng số kiểu gen = N/2(N + 1)+ N
với N = a x b x c …. x n
và a,b,c,…n lần lượt là số alen của các gen 1,2,3,…n

III. VÍ DỤ

1/ BÀI TẬP

Gen I,II,III lần lượt có 3,4,5 alen. Xác định số KG tối đa có thể có trong quần thể (2n) về 3 locus trên trong trường hợp:
a. Cả 3 gen trên đều nằm trên NST thường trong đó gen II và III cùng nằm trên một cặp NST tương đồng,gen I nằm trên cặp NST khác.
b. Gen I nằm trên cặp NST thường, gen II và III cùng nằm trên NST giới tính X ở đoạn không tương đồng với Y.
c. Cả 3 gen trên đều nằm trên một cặp NST thường
d. Cả 3 gen trên đều nằm trên NST X ở đoạn không tương đồng với Y

2/ GIẢI
Câu a.
- Số KG tối đa đối với gen I = r/2(r+1) = 3/2(3+1) = 6
- Số KG tối đa đối với 2 gen II và III = mn/2(mn + 1) = (4 x 5)/2 x [(4 x 5)+1] = 210
Vậy số KG tối đa trong QT với 3 locus trên = 6 x 210 = 1260
Câu b.
- Số KG tối đa đối với gen I = r/2(r+1) = 3/2(3+1) = 6
- Số KG tối đa đối với 2 gen II và III = mn/2(mn + 3) = (4 x 5)/2 x [(4 x 5)+3] = 230
Vậy số KG tối đa trong QT với 3 locus trên = 6 x 230 = 1380
Câu c.
Số KG tối đa = N/2(N + 1) =3.4.5(3.4.5+1)/2 = 1830
Câu d.
Số KG tối đa = N/2(N + 1)+ N = 3.4.5(3.4.5+1)/2 + 3.4.5 = 1890
 
Top