Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Tài liệu hướng dẫn xây dựng ứng dụng Iphone (Tiếng Việt)

Không Giới Hạn

Nông Dân IT
Staff member
Tài liệu hướng dẫn xây dựng ứng dụng Iphone (Tiếng Việt)


Nội dung của ebook bao gồm:
- Chương 1: Quá trình chuẩn bị để có thể lập trình iOS.
- Chương 2: Tìm hiểu về Xcode và iOS Simulator.
- Chương 3: Ngôn ngữ Objective-C.
- Chương 4: Một số thao tác cơ bản trên project như app icon, background, lauch image ...
- Chương 5: Trình bày một vài đối tượng trong Xcode như label, button, textfield, table view, webview ...
- Chương 6: Hướng dẫn từng bước lập trình hai phần mềm Kiểm tra mã VIN và Tìm kiếm địa điểm xung quanh.
- Chương 7: Thao tác đưa ứng dụng lên iPhone.
- Chương 8: Một số vấn đề khác về lập trình iOS như viết ứng dụng iOS 6 trên Xcode 5, hay viết ứng dụng chạy song song iOS 7 và iOS 6.​

Ngoài ra trong nội dung của ebook có có hai phần bổ sung là:

- Câu hỏi thường gặp: Mục này mình chọn lọc ra một số câu hỏi thường gặp ở những người mới bắt đầu lập trình iOS và tiến hành trả lời ngắn gọn, đủ ý cho các bạn.

- Phụ lục: Phần phụ lục sẽ cung cấp cho các bạn tên một số quyển sách dành cho người mới bắt đầu, các trang video về lập trình iOS, các website tiện ích phục vụ cho việc lập trình.

Nội dung của ebook được viết trên nền tảng iOS 7, Xcode 5 (Ngoại trừ hai ứng dụng lớn là iOS 6) với các ví dụ, hình ảnh minh họa kèm theo.

Link download:
 
Top