Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

TÓM TẮT KIEN THỨC SINH HỌC 12-BÀI 9: QUY LUẬT MEĐEN - QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP

thuy97vnua

memThành viên
BÀI 9: QUY LUẬT MEĐEN - QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP
I.Thí nghiệm lai hai tính trạng
1. Thí nghiệm
Lai 2 thứ đậu Hà Lan thuần chủng
P t/c: vàng ,trơn xanh, nhăn
F1 : 100% vàng ,trơn
Cho 15 cây F1 ,tự thụ phấn hoặc giao phấn
F2 : 315 vàng ,trơn
101 vàng ,nhăn
108 xanh ,trơn
32 xanh, nhăn
- Xét riêng từng cặp tính trạng
  • màu sắc: vàng/xanh = 3/1
  • hình dạng: trơn/nhăn = 3/1
2. Nhận xét kết quả thí nghiệm
  • Tỉ lệ phân li KH chung ở F2 : 9:9:3:1
  • Tỉ lệ phân li KH nếu xét riêng từng cặp tính trạng đều = 3: 1
  • Mối quan hệ giữa các kiểu hình chung va riêng : tỉ lệ KH chung được tính bằng tích các tỉ lệ KH riêng ( quy luật nhân xác suất )
3.Nội dung định luật:
II. Cơ sở tế bào học
  1. Các gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. khi giảm phân các cặp NST tương đồng phân li về các giao tử một cách độc lập và tổ hợp tự do với NST khác cặp→ kéo theo sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các gen trên nó
  2. Sự phân li của NST theo 2 trường hợp với xác suất ngang nhau nên tạo 4 loại gtử với tỉ lệ ngang nhau
  3. Sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong qt thụ tinh làm xuất hiện nhiều tổ hợp gen khác nhau
III. Ý nghĩa của các quy luật Menđen
  • Dự đoán được kết quả phân li ở đời sau
  • Tạo nguồn biến dị tổ hợp, giải thích dc sự đa dang của sinh giới
 
Top