Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

TÓM TẮT SINH HỌC 12- BÀI 2

thuy97vnua

memThành viên
Bài 2: Phiên mã và dịch mã
I.Phiên mã:
I.1.Khái niệm
Là quá trình truyền thông tin di truyền trên mạch mã gốc của gen (ADN) sang mARN theo nguyên tắc bổ sung
Quá trình xảy ra trong nhân, vào kì trung gian của quá trình phân bào.
I.2. Cấu trúc và chưc năng của ARN:
( Nội dung đáp án PHTsố 1 )
I.3. Cơ chế phiên mã:
Gồm ba giai đoạn
* Khởi động:
Enzim ARN –Polimeraza bám vào vùng điều hòa ( promotơr ), làm gen tháo xoắn để lộ mạch khuôn 3’-5’( mạch mã gốc). Qúa trình tổng hợp mARN bắt đầu tại vị trí đặc hiệu.
* Kéo dài:
ARN-Pôlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc theo chiều 3’ – 5’ tổng hợp nên phân tử mARN theo nguyên tắc bổ sung(A-U,G-X) có chiều 5’-3’.
Mạch mARN tổng hợp đến đâu, 2 mạch đơn của gen đoán xoắn ngay lại.
* Kết thúc:
Enzim di chuyển đến khi gặp tín hiệu kết thúc trên mạch gốc thì dừng phiên mã, phân tử mARN được giải phóng.
II. Dịch mã:
1:hoạt hóa a.a
a.a ( td) + ATP => ( Enzim ) a.a(hh)
aa(hh) + ARN => a.a - tARN
2.Tổng hợp chuỗi polipéptít.
* Mở đầu:
Tiểu đơn vị bé ribôxôm tiếp xúc với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu. Phức hợp Met- tARN- AUX đối được mã mở đầu AUG theo nguyên tắc bổ sung mang a.a mở đầu đến, tiểu đơn vị lớn của ribôxôm kết hợp vào à
  • Kéo dài: ribôxôm hoàn chỉnh Ribôxôm dịch chuyển đến bộ ba số 1, phức hệ a.a –tARN có bộ đối mã khớp được với bộ mã này theo nguyên tắc bổ sung sẽ mang a.a số 1 đến liên kết với a.a mở đầu bằng 1 liên kết péptít.Ribôxôm dịch chuyển từng bước bộ ba tiếp theo cho đến cuối mARN.
  • Kết thúc:
Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc (một trong 3 bộ kết thúc) thì quá trình dịch chuyển mã hoàn tất.
(a.a mở đầu được cắt ngay khỏi chuỗi polipeptít vừa được tổng hợp nhờ Enzim đặc hiệu).
Chuỗi polipeptít vừa được tổng hợp (chưa có hoạt tính sinh học) tiếp tục hình thành cấu trúc bậc cao hơn àprôtêin (có hoạt tính sinh học).
Nhiều ribôxôm/mARN: Pôlixôm à nhiều chuỗi polipeptit giống
Tóm lại :
ADN => ( Phiên Mã ) mARN => ( Dịch mã ) Pr => (MT) => TT
 
Top