Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

TÓM TẮT SINH HỌC 12- BÀI 3

thuy97vnua

memThành viên
Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen.
I. Khái niệm và các cấp độ điều
hòa hoạt động của gen.
1. Khái niệm về điều hòa hoạt động của gen :
 • Là điều hòa lượng sản phảm của gen được tạo ra.
 • Phụ thuộc vào từng giai đoạn phát rtiển của cơ thể hay thích ứng điều kiện môi trường.
 • Tế bào chỉ tổng hợp prôtêin cần thiết vào lúc thích hợp.
2. Các cấp độ điều hòa hoạt động của gen:
 • Tế bào nhân sơ: Chủ yếu ở cấp độ phiên mã.
 • Tế bào nhân thực: Ở tất cả các cấp độ: phiên mã, dịch mã, sau phiên mã.
II. Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ
1. Mô hình điều hòa ôpêrôn (ở vi khuẩn)
 • KN: Các gen cấu trúc có liên quan về chức năng thường được phân bố liền nhau thành từng cụm có chung một cơ chế điều hòa được gọi là một ôpêrôn.
 • Một ôpêrôn gồm 3 vùng:
 • A,B,C: Cụm các gen cấu trúc kiểm soát tổng hợp pôlipeptit.
 • O: Vùng chỉ huy chi phối hoạt động của gen cấu trúc.
 • P: Vùng khởi động gen, nơi ARN- polimeraza bám vào khởi đầu phiên mã.
- Gen điều hòa R luôn đứng trước opêrôn để điều khiển hoạt động của gen cấu trúc kiểm soát qt tổng hợp protêin ức chế.
2. Sự điều hòa hoạt động các gen của ôpêrôn Lac:
 • Khi có Lactozơ: prôtêin ức chế bị bất hoạt không gắn được vơi vùng chỉ huy, các gen cấu trúc hoạt động, xảy ra quá trình phiên mã và dịch mã.
 • Khi không có Lactozơ: Prôtêin ức chế hòa động liên kết với vùng chỉ huy, các gen cấu trúc không hoạt động, không xảy ra phiên mã và dịch mã.
 
Top