10 câu – 15 phút phần đồng biến – Nghịch biến của Hàm Số lớp 12

0
602

Đề tổng ôn lớp 12 môn Toán phần đồng biến – Nghịch biến của Hàm Số bao gồm 10 câu, thời gian làm bài 15 phút!

Lưu ý: Tạo tài khoản miễn phí để dễ dàng lưu thông tin và so sánh kết quả với các thành viên khác!

Tên của bạn:

Điện thoại

Trường:

Lớp:

Thời gian hoàn thành Đề thi: 15 phút.