Đây sẽ là bài kiểm tra kỹ năng quan sát và kiến thức động vật của bạn.

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Hồng hạc

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Hà mã

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Cá nóc

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Linh cẩu

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Khỉ mặt chó

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Con gấu

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Con cáo

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Cá đuối ó

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Con linh miêu

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Đại bàng

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Con dơi

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Bạch tuộc

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Sư tử

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Báo sư tử

Đây là con gì?

Nhấn vào đây để xem đáp án
Đáp án: Cáo tuyết Bắc Cực

Chia sẻ: