Đề 3: Đề thi thử TNTHPT 2021 – Môn Hóa – Chuẩn cấu trúc minh họa của Bộ

0
617
ĐỀ MINH HỌA CHUẨN 2021
THEO HƯỚNG BỘ GIÁO DỤC ĐỀ SỐ 3 
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137. 

* Các thể tích khí đều đo ở (đktc).

Tên của bạn:

Điện thoại

Trường:

Lớp:

Thời gian hoàn thành Đề thi: 50 phút.