Đề 6: Đề thi thử TNTHPT 2021 – Môn Hóa – Chuẩn cấu trúc minh họa của Bộ

0
545
ĐỀ MINH HỌA CHUẨN 2021 THEO HƯỚNG BỘ GIÁO DỤC
ĐỀ SỐ 6  
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………………

Số  báo  danh: ………………………………………………………………..

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Tên của bạn:

Điện thoại

Trường:

Lớp:

Thời gian hoàn thành Đề thi: 50 phút.