Đề 9: Đề thi thử minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021-Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

0
616
ĐỀ THI THỬ MINH HỌA SỐ 09
(Đề thi có 04 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: …………………………………………………

Số báo danh: …………………………………………………….

Tên của bạn:

Điện thoại

Trường :

Lớp:

Thời gian hoàn thành Đề thi: 50 phút.