ĐỀ THI CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN II

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: SINH HỌC

(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)

Thời gian hoàn thành Đề thi: 50 phút. Nhấp vào đây để bắt đầu Đề thi