ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN MẠNG MÁY TÍNH-Phần 1

0
27
1. Anh/chị hãy cho biết trong các thiết bị nào hoạt động ở tầng Physical?
2. Anh/chị hãy cho biết để cấp phát động địa chỉ IP, ta có thể sử dụng dịch vụ có giao thức nào?
3. Anh/chị hãy cho biết địa chỉ IP 192.168.1.1?
4. Anh/chị hãy cho biết tầng nào trong mô hình OSI làm việc với các tín hiệu điện?
5. Anh/chị hãy cho biết giao thức nào thuộc tầng Application?
6. Anh/chị hãy cho biết các thành phần tạo nên mạng là?
7. Anh/chị hãy cho biết protocol nào được sử dụng cho mạng Internet?
8. Anh/chị hãy cho biết các chuẩn JPEG, TIFF, ASCII, EBCDIC do tầng nào của mô hình OSI định nghĩa?
9. Anh/chị hãy cho biết trong các địa chỉ sau, chọn địa chỉ không nằm cùng đường mạng với các địa chỉ còn lại?
10. Anh/chị hãy cho biết có bao nhiêu vùng đụng độ (Collision Domain) trong một mạng dùng 1 Repeater và 1 Hub?
11. Anh/chị hãy cho biết thiết bị nào sau đây sử dụng tại trung tâm của mạng hình sao?
12. Anh/chị hãy cho biết để hạn chế sự đụng độ của các gói tin trên mạng người ta chia mạng thành các mạng nhỏ hơn và nối kết chúng lại bằng các thiết bị?
13. Anh/chị hãy cho biết các thiết bị mạng nào sau đây có khả năng duy trì thông tin về hiện trạng kết nối của toàn bộ một mạng xí nghiệp hoặc khuôn viên bằng cách trao đổi thông tin nói trên giữa chúng với nhau?
14. Anh/chị hãy cho biết giao thức nào trong các giao thức sau dùng trong mô hình mạng LAN?
15. Anh/chị hãy cho biết giao thức nào trong các giao thức sau dùng trong mô hình mạng WAN?
16. Anh/chị hãy cho biết kiến trúc một mạng LAN có thể là?
17. Anh/chị hãy cho biết phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất cho tầng application?
18. Anh/chị hãy cho biết điều gì đúng đối với mạng ngang hang?
19. Anh/chị hãy cho biết địa chỉ nào sau đây là địa chỉ broadcast của mạng lớp B là?
20. Anh/chị hãy cho biết giá trị của 11101101 ở cơ số 2 trong cơ số 16 là?
21. Anh/chị hãy cho biết mô tả nào sau đây là cho mạng hình sao (star)?
22. Anh/chị hãy cho biết loại cáp nào được sử dụng phổ biến nhất hiện nay?
23. Anh/chị hãy cho biết nhược điểm của mạng dạng hình sao là?
24. Anh/chị hãy cho biết đặc điểm của mạng dạng Bus?
25. Anh/chị hãy cho biết khi nối mạng giữa 2 máy tính, chúng ta sử dụng loại cáp nào để nối trực tiếp giữa chúng?
26. Anh/chị hãy cho biết sợi cáp xoắn nối giữa card mạng với hub thì?
27. Anh/chị hãy cho biết trình tự đóng gói dữ liệu khi truyền từ máy này đến máy khác?
28. Anh/chị hãy cho biết muốn hệ thống mạng hoạt động hiệu quả người ta thường?
29. Anh/chị hãy cho biết chọn định nghĩa ĐÚNG về địa chỉ MAC?
30. Anh/chị hãy cho biết địa chỉ nào sau đây thuộc lớp A?
31. Anh/chị hãy cho biết modem dùng để?
32. Anh/chị hãy cho biết địa chỉ IP 172.200.25.55/255.255.0.0?
33. Anh/chị hãy cho biết chức năng chính của router là?
34. Anh/chị hãy cho biết khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ được các lợi ích?

35. Anh/chị hãy cho biết đơn vị dữ liệu ở tầng presentation là?
36. Anh/chị hãy cho biết thứ tự các tầng (layer) của mô hình OSI theo thứ tự từ trên xuống là?
37. Anh/chị hãy cho biết quá trình dữ liệu di chuyển từ hệ thống máy tính này sang hệ thống máy tính khác phải trải qua giai đoạn nào?
38. Anh/chị hãy cho biết protocol nào được sử dụng cho Internet?
39. Anh/chị hãy cho biết để kết nối hai máy tính với nhau ta có thể sử dụng?
40.  Anh/chị hãy cho biết các protocol TCP và UDP hoạt động ở tầng nào?
41. Anh/chị hãy cho biết chuỗi số “00-08-ac-41-5d-9f” có thể là?
42. Anh/chị hãy cho biết công nghệ mạng LAN sử dụng phổ biến hiện nay là?
43. Anh/chị hãy cho biết ho biết chức năng của Proxy?
44. Anh/chị hãy cho biết frame là dữ liệu ở tầng?
45. Anh/chị hãy cho biết chọn 2 chức năng của tầng Presentation?
46. Anh/chị hãy cho biết khi dùng repeater để mở rộng các đoạn mạng, ta có thể?
47. Anh/chị hãy cho biết phát biểu nào sau đây là đúng nhất cho Switch?
48. Anh/chị hãy cho biết biễu diễn số 125 từ cơ số decimal sang cơ số binary?
49. Anh/chị hãy cho biết router là 1 thiết bị dùng để?
50. Anh/chị hãy cho biết môi trường truyền tin thông thường trong mạng máy tính là?

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây