ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II SỞ GD VÀ ĐT NAM ĐỊNH

Môn thi: SINH HỌC

Số câu hỏi: 40 câu

(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)

Tên của bạn:

Số điện thoại:

Thời gian hoàn thành Đề thi: 50 phút.