BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Tên môn học: Mạng máy tính – 20 câu – Thời gian làm bài 30 phút

Thời gian hoàn thành Đề thi: 30 phút. Nhấp vào đây để bắt đầu Đề thi