Đề thi trắc nghiệm môn học Mạng Máy Tính

0
2589

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Tên môn học: Mạng máy tính – 20 câu – Thời gian làm bài 30 phút

Địa chỉ Email:

Tên của bạn:

Điện thoại:

Trường:

Lớp:

Thời gian hoàn thành Đề thi: 30 phút.