Đề thi trắc nghiệm Tin học 1 – Đề số 1

0
29
1. Khi bạn đã chọn bộ gõ văn bản là theo chuẩn VNI - Windows, kiểu gõ là Telex thì phông chữ phải sử dụng là
2. Trong bảng tính Excel, vùng là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, địa chỉ vùng được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?
3. Một công thức trong Excel sẽ bao gồm?
4. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10 ; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả :
5. Trong MS Word 2013, để thay đổi khoảng cách giữa các ký tự, ta chuyển đến làm việc với hộp thoại?
6. Trong MS Word 2013 để bật/tắt hiển thị thanh thước kẻ trên của sổ soạn thảo, ta thực hiện:
7. Vào File / chọn Save as… là thao tác nào sau đây?
8. Vào File / chọn Save as… là thao tác nào sau đây?
9. Kết quả của công thức =ROUND(1257.879,1) là:
10. Trong Microsoft Word 2013, phím Shift có chức năng:
11. Phím Print Screen (Prt Sc) trong Microsoft Word 2013 có chức năng gì:
12. Bấm tổ hợp phím Ctrl + O trong Microsoft Word 2013 sẽ thực hiện chức năng gì:
13. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =5+A2 thì nhận được kết quả là gì?
14. Tổ hợp phím Ctrl + Z dùng để làm gì?
15. Trong MS Word 2013, để xem thông tin của tập tin văn bản hiện tại, ta cần chuyển đến thẻ ribbonđể chọn lệnh?
16. Để thoát chương trình Microsoft Word bằng cách nào?
17. Trong soạn thảo MS Word 2013, các cách hiển thị bao gồm cái gì?
18. Hàm SUM(3, 4, 6, 5) cho kết quả là gì?
19. Để mở hộp thoại Font và đổi Font ta thực hiện bằng cách nào?
20.

Trong MS Word 2013, Để chèn biểu đồ, đồ thị vào trong văn bản, thực hiện:

21. Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta thực hiện:
22. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 10 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SUM(A2;5;”5”) thì nhận được kết quả:
23. Hàm MIN(-52; 20; -11; 23; -15) cho kết quả:
24. Trong Microsoft Excel 2013, để xóa hàng chứa ô đang chọn, thực hiện như thế nào?
25. Chức năng Save AutoRecover information every trong hộp thoại Word Options của Microsoft Word 2013 có tác dụng gì?
26. Khi ta nhập dữ liệu Ngày Tháng Năm, nếu giá trị Ngày tháng năm đó không hợp lệ thì Excel coi đó như là dữ liệu dạng:
27. Để đổi tên cho một Sheet ta thực hiện như sau:
28. Đơn vị đo thông tin nhỏ nhất là gì?
29. Tại ô A5 nhập chuỗi ”TINHOC”, cho biết kết quả khi thực hiện lệnh =LEFT(A5) là gì?
30. Bấm tổ hợp phím Ctrl + ] trong Microsoft Word 2013 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn?
31. Phím Print Screen có tác dụng gì?
32. Bấm tổ hợp phím Ctrl + X trong Microsoft Word 2013 sẽ thực hiện chức năng gì?
33. Tại office 2013, trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện chọn vị trí cột cần chèn:
34. Trong Microsoft Excel 2013, sử dụng tổ hợp phím nào để tạo mới một bảng tính?
35. Trong Microsoft Excel, để nhập công thức tính toán cho một ô, trước hết phải gõ gì?
36. Trong Microsoft Excel 2013, để ẩn cột, ta thực hiện như thế nào?
37. Có thể thoát chương trình Microsoft Word 2013 bằng cách nào sau đây?
38. Bấm tổ hợp phím Ctrl + S trong Microsoft Word 2013 sẽ thực hiện chức năng gì?
39. Trong bảng tính MS Excel 2013, điều kiện phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng ký hiệu nào?
40. Hàm SUM(-12; -5; 7; “15”) cho kết quả:
41. Hàm Today() tra về giá trị nào sau đây?
42. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ tuyệt đối?
43. Để lấy ra ngày tháng năm hiện tại của hệ thống ta dùng hàm nào sau đây?
44. Địa chỉ C$9 là loại địa chỉ gì?
45. Trong excel, hàm Min (4, 11, 5, Max(1,2,3)) trả về giá trị nào sau đây?
46. Trong excel, hàm and(max(1;2;3)>=4;4>=4;11>5) trả về giá trị là gì?
47. Trong excel, hàm Not(Min(1;2;3)>4;5>=5;19;21) trả về giá trị là gì?
48. Trong excel, ô A2 chứa chuỗi “Ôn thi đại học”, ô B2 chứa chuỗi “Chủ kiến thức”, kết quả của ổ C2 khi nhập hàm =A2&B2 là gì?
49. Trong bảng tính Excel, ô A5 chứa “Chủ Kiến” và ô B5 chứa “Thức”. Để ổ D5 cho kết quả là “Chủ Kiến Thức” (có 1 khoảng trắng ở giữa), ta thực hiện công thức như sau:
50. Cho trước cột “Điểm trung bình” có địa chỉ E1:E10. Để đểm số học sinh có điểm trung bình từ 7 trở lên thì sử dụng công thức nào sau đây:

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây