Đề thi trắc nghiệm Tin học 1 – Đề số 2

0
28
1. Trong MS Excel 2013, khi thấy giá trị trong ô hiển thị dạng #N/A cho biết điều gì?
2. Cách tổ chức thư mục và tệp tin trong hệ điều hành Windows không cho phép:
3. Trong MS Word 2013, để thay đổi khoảng cách giữa các dòng, ta chuyển đến làm việc với hộp thoại?
4. Tổ hợp phím Ctrl+H trong Microsoft Word 2013 có chức năng gì?
5. Trong bảng tính MS Excel 2013, để tách dữ liệu trong một ô thành hai hoặc nhiều ô, ta thực hiện:
6. Trong MS Excel, công thức = LEFT(“Máy tính Hiệp Lại”; 7) sẽ trả về giá trị là:
7. Trong Excel 2013, công thức sau trả về kết quả nào: =ROUND(3749.92;-2)
8. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =Min(35;10;75;5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là bao nhiêu?
9. Bấm tổ hợp phím Ctrl + V trong Microsoft Word 2013 sẽ thực hiện chức năng gì?
10. Bấm tổ hợp phím Ctrl + J trong Microsoft Word 2013 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:
11. Trong MS Word 2013 để định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện:
12. Trong MS Word 2013, để xem thông tin của tập tin văn bản hiện tại, ta cần chuyển đến thẻ ribbonđể chọn lệnh?
13.

Để tăng thêm hai cỡ chữ, thực hiện:

14. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 81 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả
15. Trong Microsoft Excel 2013, sử dụng tổ hợp phím tắt nào dưới đây dùng để chèn chỉ số dưới (H20)?
16. Microsoft Word 2013 là phần mềm gì?
17. Trong Microsoft Excel 2013, để xóa hàng chứa ô đang chọn, thực hiện như thế nào?
18. Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta thực hiện:
19. Tại ô A1 chứa giá trị là 12, B2 chứa giá trị 8. Tại ô C2 có công thức AVERAGE(A1:B2) thì kết quả tại ô C2 là?
20. Trong Microsoft Word 2013, để di chuyển con trỏ văn bản xuống phía dưới 1 trang màn hình, ta dùng phím nào:
21. Trong MS Word 2013 để tạo checklist bằng tính năng tùy biến định dạng bullet, ta thực hiện:
22. Trong Excel 2013, để bật tính năng in tất cả các đường kẻ các ô trong bảng tính, cách nào đúng:
23. Trong bảng tính MS Excel 2013, để thay đổi kiểu trang in ngang hoặc dọc, ta thực hiện:
24. Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính giá trị lớn nhất?
25. Trong MS Word 2013, WordArt luôn nằm trong một?
26. Trong MS Word 2013 để in tài liệu kèm theo ghi chú và những đánh dấu thay đổi, ta thực hiện:
27.

Để chia cột trong MS word 2013, dùng chức năng:

28. Trong Microsoft Excel 2013, để đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số sử dụng hàm nào?
29. Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho tính tổng?
30. Trong Microsoft Excel 2013, dùng toán hạng nào sau đây để thực hiện phép tính so sánh?
31. Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?
32. Trong bảng tính MS Excel 2013, tại ô A2 có giá trị chuỗi “hlcomputer.vn”, tại ô B2 gõ công thức =Len(A2) cho kết quả:
33. Hàm =ROUND(123456.789,-2) sẽ cho kết quả là :
34. Trong MS Word 2013, để thay đổi số trang văn bản in trên 1 trang giấy, ta chuyển đến làm việc với hộp thoại?
35. Trong MS Word 2013, để tạo ra nhiều hơn 1 loại căn thẳng trên 1 dòng, ta cần sử dụng thao tác thiết lập?
36. Trong MS Excel 2013, khi thấy giá trị trong ô hiển thị dạng ##### cho biết điều gì?
37. Trong MS Excel, địa chỉ nào sau đây là địa chỉ tương đối?
38. Trong MS Excel, công thức =sum(average(5;6;7);6;8) trả về kết quả là bao nhiêu?
39. Trong MS Excel, công thức =average(18;20;16;30;min(6;7;9;11))
40. Trong MS Excel, công thức =AND(1>0; 2>=2; 4<5; 4<=4) trả về giá trị bằng bao nhiêu?
41. Khi không tham chiếu được Excel báo lỗi gì?
42. Trong Word 2013, khi làm việc với Table khi ta muốn trộn (gộp) nhiều ô thành 1 ô, ta sẽ chọn các ô cần gộp và thực hiện?
43. Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím nào?
44. Trong Microsoft Word 2013, để di chuyển con trỏ văn bản về đầu dòng hiện tại, ta dùng phím nào:
45. Trong  MS  Word  2013,  để  thay  đổi  màu  nền  văn  bản,  ta  cần  chuyển  đến  thẻ  ribbon  để chọn lệnh?
46. Trong khi làm việc với Excel 2013, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện
47. Để lưu tập tin với một tên khác ta chọn lệnh nào sau đây?
48. Trong Microsoft Excel 2013, làm cách nào để tạo đường viền cho ô đang chọn?
49.

Trong soạn thảo MS Word 2013, thực hiện Tab View, nhóm Window, chọn Arrange All để:

50. Trong MS Word 2013 để tạo điểm dừng Tabs, ta thực hiện:

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây