Cách viết và đọc ngày tháng

Không Giới Hạn

Nông Dân IT
Staff member
Trong ngôn ngữ tiếng Anh, cách đọc và viết ngày tháng rất đa dạng và được áp dụng theo 2 văn phong: Anh-Anh hoặc Anh-Mỹ. Dưới đây là các quy tắc chung nhất về cách đọc và viết trong tiếng Anh. Hãy thực hành thật nhiều để không bị lúng túng mỗi khi viết hay đọc ngày, tháng, năm bằng tiếng Anh.


1. Cách đọc và viết theo Anh-Mỹ
- Nếu như viết ngày tháng theo văn phong Anh-Mỹ, tháng luôn viết trước ngày và có mạo từ đằng trước nó. Dấu phẩy thường được sử dụng trước năm.

Ví dụ: August (the) 9(th), 2013 (Ngày mùng 9 tháng 8 năm 2013)

- Bạn cũng có thể viết ngày, tháng, năm bằng các con số và đây cũng là cách thông dụng nhất.

Ví dụ: 9/8/13 hoặc 9-8-13
Tuy nhiên nếu bạn sử dụng cách viết như trong ví dụ trên, sẽ rất dễ xảy ra nhầm lẫn bởi nếu hiểu theo văn phong Anh-Anh sẽ là ngày mồng 9 tháng 8 năm 2013 nhưng sẽ là mồng 8 tháng 9 năm 2013 theo văn phong Anh-Mỹ.

Như vậy bạn nên viết rõ ràng ngày tháng bằng chữ (October thay vì chỉ viết số 10) hoặc sử dụng cách viết tắt (Aug, Sept, Dec...) để tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra
- Khi đọc ngày tháng theo văn phong Anh – Mỹ, bạn có thể bỏ mạo từ xác định:

Ví dụ: March 2, 2009 - March second, two thousand and nine.

Lưu ý:
Nếu đọc ngày trước tháng thì phải sử dụng mạo từ xác định trước ngày và giới từ of trước tháng.

Ví dụ: 2nd March 2009 - the second of March, two thousand and nine.

2. Cách đọc viết ngày tháng theo Anh-Anh.
- Ngày luôn viết trước tháng và viết bằng số thứ tự đồng thời bỏ đi giới từ of ở vị trí trước tháng (month). Dấu phẩy có thể được sử dụng trước năm (year), tuy nhiên cách dùng này không phổ biến.

Ví dụ:
6(th) (of) January(,) 2013 (Ngày mùng 6 tháng 1 năm 2013)
1(st) (of) June(,) 2013 (Ngày mùng 1 tháng 5 năm 2013)

- Khi đọc ngày tháng theo văn phong Anh – Anh, bạn sử dụng mạo từ xác định trước ngày:

Ví dụ: 2nd March, 2009 - đọc là the second of March, two thousand and nine.
 
Top