Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Quản lý vật tư viết bằng C#

hiepsitao.it

memThành viên
Dưới đây là đồ án tốt nghiệp Quản lý vật tư được viết bằng ngôn ngữ C#. Bạn nào đang làm đồ án hay đang có nhu cầu tìm hiểu về đề tài này có thể lấy về tham khảo. Tài liệu bao gồm cả báo cáo và bản demo chương trình.

Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU4
Chương 1.KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ TẠI CÔNG TY.6

1.1.GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH BÌNH MINH.6
1.2.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY.7
1.3.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU BÀI TOÁN.8
1.3.1.Mục đích.8
1.3.2.Yêu cầu.8
1.4.NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN.9
1.5.NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬT TƯ HIỆN TẠI.9
1.6.MỘT SỐ MẪU BIỂU CỦA CÔNG TY.12
1.7.DANH SÁCH THIẾT BỊ VẬT TƯ CỦA CÔNG TY.14
1.8.HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC.18
1.8.1.Hiện trạng.18
1.8.2.Giải pháp khắc phục19


Chương 2.CÔNG CỤ CÀI ĐẶT20
2.1.NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C[HASHTAG]#20[/HASHTAG]
2.1.1.Chương trình đầu tiên !21
2.1.2.Biến và Hằng21
2.1.3.Kiểu dữ liệu trong C[HASHTAG]#22[/HASHTAG]
2.1.4.Câu lệnh điều kiện24
2.1.5.Lớp26
2.1.6.Operators27
2.1.7.Operator Shortcuts28
2.1.8.Operator Precedence29
2.1.9.Namespaces29
2.2.TÌM HIỂU VỀ SQL SERVER 2005 EXPRESS.31
2.2.1.Tổng quan về cơ sở dữ liệu31
2.2.2.Giới thiệu về SQL Server 2005 Express.34


Chương 3.PHÂN TÍCH THIẾT KẾ.43
3.1.CÁC DỮ LIỆU CẦN QUẢN LÝ CỦA CHƯƠNG TRÌNH.43
3.1.1.Các dữ liệu đầu vào.43
3.1.2.Các dữ liệu đầu ra.43
3.2.XÁC ĐỊNH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TY.44
3.2.1.Xác định yêu cầu của nhân viên nhập vật tư.44
3.2.2.Xác định yêu cầu của nhân viên xuất vật tư.44
3.2.3.Xác định yêu cầu của nhân viên quản lý kho.44
3.2.4.Xác định yêu cầu của người quản trị.44
3.3.SƠ ĐỒ DỮ LIỆU.45
3.3.1.Sơ đồ ngữ cảnh.45
3.3.2.Sơ đồ phân rã chức năng.46
3.4.XÁC ĐỊNH CÁC THỰC THỂ.55
3.4.1.Các thực thể55
3.4.2.Một số quan hệ giữa các thực thể58
3.5.XÂY DỰNG CÁC BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU62
3.5.1.Bảng Users.62
3.5.2.Bảng Oders.62
3.5.3.Bảng VatTu.62
3.5.4.Bảng NhomVatTu.63
3.5.5.Bảng DonViTinh.63
3.5.6.Bảng KhachHang.63
3.5.7.Bảng NhomKhachHang.64
3.5.8.Bảng PhieuNhap.64
3.5.9.Bảng PhieuXuat.64
3.5.10.Bảng PhieuThanhLy.65
3.5.11.Bảng PhieuThuHoi.65
3.5.12.Bảng ChiTietNhap.66
3.5.13.Bảng ChiTietXuat.66
3.5.15.Bảng ChiTietThuHoi.67
3.5.16.Bảng DonGiaNgay.67
3.5.17.Bảng TonKho.68
3.5.18.Bảng QuyDoi68
3.5.19.Bảng ThongTinCongTy.68
3.6.MÔ HÌNH LIÊN KẾT CÁC BẢNG DỮ LIỆU.69


Chương 4.THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH.70
4.1.THIẾT KẾ FORM CHƯƠNG TRÌNH.70
4.1.1.Giao diên chính70
4.1.2.Giới thiệu một số form chương trình72

KẾT LUẬN86
TÀI LIỆU THAM KHẢO87


Link tải:
[HIDE]http://www.mediafire.com/?zdovt4futojao3z [/HIDE]
Pass: chukienthuc.com
Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Các bạn lưu ý trước khi tải tài liệu về
 
Last edited by a moderator:

lehuong71090

memThành viên
Dưới đây là đồ án tốt nghiệp Quản lý vật tư được viết bằng ngôn ngữ C#. Bạn nào đang làm đồ án hay đang có nhu cầu tìm hiểu về đề tài này có thể lấy về tham khảo. Tài liệu bao gồm cả báo cáo và bản demo chương trình.
Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU4
Chương 1.KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ TẠI CÔNG TY.6
1.1.GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH BÌNH MINH.6
1.2.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY.7
1.3.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU BÀI TOÁN.8
1.3.1.Mục đích.8
1.3.2.Yêu cầu.8
1.4.NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN.9
1.5.NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬT TƯ HIỆN TẠI.9
1.6.MỘT SỐ MẪU BIỂU CỦA CÔNG TY.12
1.7.DANH SÁCH THIẾT BỊ VẬT TƯ CỦA CÔNG TY.14
1.8.HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC.18
1.8.1.Hiện trạng.18
1.8.2.Giải pháp khắc phục19

Chương 2.CÔNG CỤ CÀI ĐẶT20
2.1.NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#20
2.1.1.Chương trình đầu tiên !21
2.1.2.Biến và Hằng21
2.1.3.Kiểu dữ liệu trong C#22
2.1.4.Câu lệnh điều kiện24
2.1.5.Lớp26
2.1.6.Operators27
2.1.7.Operator Shortcuts28
2.1.8.Operator Precedence29
2.1.9.Namespaces29
2.2.TÌM HIỂU VỀ SQL SERVER 2005 EXPRESS.31
2.2.1.Tổng quan về cơ sở dữ liệu31
2.2.2.Giới thiệu về SQL Server 2005 Express.34

Chương 3.PHÂN TÍCH THIẾT KẾ.43
3.1.CÁC DỮ LIỆU CẦN QUẢN LÝ CỦA CHƯƠNG TRÌNH.43
3.1.1.Các dữ liệu đầu vào.43
3.1.2.Các dữ liệu đầu ra.43
3.2.XÁC ĐỊNH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TY.44
3.2.1.Xác định yêu cầu của nhân viên nhập vật tư.44
3.2.2.Xác định yêu cầu của nhân viên xuất vật tư.44
3.2.3.Xác định yêu cầu của nhân viên quản lý kho.44
3.2.4.Xác định yêu cầu của người quản trị.44
3.3.SƠ ĐỒ DỮ LIỆU.45
3.3.1.Sơ đồ ngữ cảnh.45
3.3.2.Sơ đồ phân rã chức năng.46
3.4.XÁC ĐỊNH CÁC THỰC THỂ.55
3.4.1.Các thực thể55
3.4.2.Một số quan hệ giữa các thực thể58
3.5.XÂY DỰNG CÁC BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU62
3.5.1.Bảng Users.62
3.5.2.Bảng Oders.62
3.5.3.Bảng VatTu.62
3.5.4.Bảng NhomVatTu.63
3.5.5.Bảng DonViTinh.63
3.5.6.Bảng KhachHang.63
3.5.7.Bảng NhomKhachHang.64
3.5.8.Bảng PhieuNhap.64
3.5.9.Bảng PhieuXuat.64
3.5.10.Bảng PhieuThanhLy.65
3.5.11.Bảng PhieuThuHoi.65
3.5.12.Bảng ChiTietNhap.66
3.5.13.Bảng ChiTietXuat.66
3.5.15.Bảng ChiTietThuHoi.67
3.5.16.Bảng DonGiaNgay.67
3.5.17.Bảng TonKho.68
3.5.18.Bảng QuyDoi68
3.5.19.Bảng ThongTinCongTy.68
3.6.MÔ HÌNH LIÊN KẾT CÁC BẢNG DỮ LIỆU.69

Chương 4.THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH.70
4.1.THIẾT KẾ FORM CHƯƠNG TRÌNH.70
4.1.1.Giao diên chính70
4.1.2.Giới thiệu một số form chương trình72
KẾT LUẬN86
TÀI LIỆU THAM KHẢO87

Link tải:
Pass: chukienthuc.com
Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Các bạn lưu ý trước khi tải tài liệu về
like
 
Top