Skinaz Việt Nam Tuyển Đại Lý Toàn Quốc

Sinh thái học

gaubaccuc.it

adminQuản trị viên
SINH THÁI HỌC
Tài liệu lý thuyết trình bày rất chi tiết về phần Sinh thái học, mình thấy rất nhiều bạn học sinh khóa trước đánh giá rất tốt tài liệu này. Do vậy mình đã sưu tầm về và chia sẻ cho các bạn học sinh đang học tới phần này, đây cũng là một tài liệu luyện thi tốt.

MỤC LỤC TÀI LIỆU:
SINH THÁI HỌC
Chương I: SINH THÁI HỌC CÁ THỂ
I. Môi trường và các nhân tố sinh thái

1. Khái niệm

2. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên cơ thể sinh vật
a) Ảnh hưởng của các nhân tố vô sinh
b) Ảnh hưởng của nhân tố hữu sinh
c) Ảnh hưởng của nhân tố con người

3. Những qui luật sinh thái cơ bản
Có 4 qui luật sinh thái cơ bản:

II. Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống

1. Sự thích nghi

2. Nhịp sinh học:
a) Nhịp điệu mùa
b) Nhịp chu kì ngày đêm

Chương II : QUẦN XÃ VÀ HỆ SINH THÁI
I. Quần thể

1. Khái niệm, cấu trúc đặc trưng của quần thể

2. Ảnh hưởng của ngoại cảnh tới quần thể

3. Sự biến động số lượng cá thể của quần thể

4. Trạng thái cân bằng của quần thể

II. Quần xã sinh vật

1. Khái niệm

2. Những tính chất cơ bản của quần xã sinh vật

3. Mối quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã

III. Diễn thế sinh thái

1. Khái niệm

2. Các loại diễn thế

3. Tầm quan trọng thực tế của việc nghiên cứu diễn thế.

IV. Hệ sinh thái

1. Khái niệm

2. Các kiểu hệ sinh thái

3. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn

4. Sự trao đổi vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái
* Qui luật hình tháp sinh thái
* Chu trình sinh địa hoá các chất

Chương III : SINH QUYỂN VÀ CON NGƯỜI
I. Sinh quyển và tài nguyên

1. Sinh quyển

2. Nguồn tài nguyên không tái sinh và tái sinh
* Tài nguyên khoáng sản:
* Tài nguyên tái sinh:

3. Tác động của con người và hậu quả của nó đối với sinh quyển.
* Tác động của con người tới sinh quyển
* Vấn đề ô nhiễm môi trường

4. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
* Bảo vệ môi trường
* Sự phát triển bền vững

Các bạn có thể xem chi tiết bằng cách tải tài liệu phía dưới.
Chúc các bạn học tốt!
Linkdownload:
Pass: chukienthuc.com

Các bạn có thể xem thêm các tài liệu sau:
Các công thức Sinh học lớp 12
--------Chủ kiến thức luôn đồng hành cùng các bạn------------
 
Top