WH-QUESTIONS (Câu hỏi có từ hỏi)

Không Giới Hạn

Nông Dân IT
Staff member
WH-QUESTIONS (Câu hỏi có từ hỏi)

Câu hỏi có từ hỏi bắt đầu bằng các từ when, why, what, who, which, how ....

1. Nguyên tắc đặt câu hỏi:
a. Nếu chưa có trợ động từ thì phải mượn trợ động từ: do / does / did
b. Nếu trợ động từ sẵn có (am / is / are / can / will / shall / could / would) thì đảo chúng ra trước chủ ngữ, không mượn do / does / did nữa.

2. Một số từ hỏi:
- When? Khi nào (thời gian)
- Where?
Ở đâu (nơi chốn)
- Who? Ai (con người - chủ ngữ)
- Why? Tại sao (lý do)
- What? Cái gì / gì (vật, ý kiến, hành động)
- Which? Cái nào (sự chọn lựa)
- Whose? Của ai (sự sở hữu)
- Whom? Ai (người - tân ngữ)
- How? Như thế nào (cách thức)
- How far? Bao xa (khoảng cách)
- How long? Bao lâu (khoảng thời gian)
- How often? Bao lâu một lần (sự thường xuyên)
- How many? Bao nhiêu (số lượng – danh từ đếm được)
- How much? Bao nhiêu (giá cả, số lượng – danh từ không đếm được)
- How old? Bao nhiêu tuổi

Ex:

a/ I met my uncle yesterday.
→ Whom did you meet yesterday?

b/ Peter gives me this gift.
→ Who gives you this gift?

c/ Our train is arriving in the evening.
→ When is your train arriving?

d/ I had a cup of coffee and a slice of bread for breakfast.
→ What did you have for breakfast?

e/ Peter didn’t come to the party because he was ill.
→ Why didn’t Peter come to the party?

f/ It’s Jane’s car.
→ Whose car is it?

WH-QUESTIONS (Câu hỏi có từ hỏi)
 
Top