Tổng ôn lớp 12 môn Toán phần đồng biến – Nghịch biến của Hàm Số

0
541

Đề tổng ôn lớp 12 môn Toán phần đồng biến – Nghịch biến của Hàm Số bao gồm 60 câu, thời gian làm bài 120 phút!

Lưu ý: Tạo tài khoản miễn phí để dễ dàng lưu thông tin và so sánh kết quả với các thành viên khác!

Chú ý: Đáp án bạn trả lời sẽ được tô màu xanh nước biển. Câu trả lời đúng sẽ có tích xanh ở bên phải, câu trả lời sai sẽ chỉ có tô màu xanh nước biển đáp án bạn đã chọn. Câu không trả lời sẽ không có đáp án. Các câu hỏi và đáp án sẽ được hiển thị ngẫu nhiên.

Tên của bạn:

Điện thoại

Trường:

Lớp:

Thời gian hoàn thành Đề thi: 120 phút.