Trắc nghiệm Sinh Học 11 – Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

0
373
1. Trong các phát biểu sau:
  • (1) Lách vào kẽ đất hút nước và ion khoáng cho cây.
  • (2) Bám vào kẽ đất làm cho cây đứng vững chắc.
  • (3) Lách vào kẽ đất hở giúp cho rễ lấy được oxi để hô hấp.
  • (4) Tế bào kéo dài, lách vào các kẽ đất làm cho bộ rễ lan rộng.
Có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của lông hút?
2. Trong các đặc điểm sau:
  • (1) Thành phần tế bào mỏng, không có lớp cutin bề mặt.
  • (2) Thành tế bào dày.
  • (3) Chỉ có một không bào trung tâm lớn.
  • (4) Áp suất thẩm thấu lớn.
Tế bào lông hút ở rễ cây có bao nhiêu đặc điểm?
3. Sự hấp thụ ion khoáng thụ động của tế bào rễ cây phụ thuộc vào
4. Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua
5. Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế
6. Phần lớn các ion khoáng xâm nhập vào rễ theo cơ chế chủ động, diễn ra theo phương thức vận chuyển từ nơi có
7. Lông hút rất dễ gẫy và sẽ tiêu biến ở môi trường